Страница

ИНФЛУЕНТНА МАШИНАМодел на инфлуентна машина со дијаметар 20цм
поставен на дрвена основа со рачка за погон.