Страница

Модел на ветерницасет од 133 парчиња
димензии 370х80х290 мм